1. Какви са основните видове фондове, в които могат да инвестират индивидуалните клиенти според рисковия си профил?

По този критерий можем да разграничим 3 основни вида фондове – агресивни, балансирани и консервативни. Агресивните фондове инвестират в най-високорисковите инструменти – това са акциите. Консервативните фондове инвестират в инструменти на паричния пазар, държавни ценни книжа, облигации и други инструменти, които не са безрискови, но носят по-нисък риск от този на акциите. Балансираните фондове инвестират както в акции, така и в по-нискорискови активи.

2. По какви други критерии, освен риска, можем да класифицираме различните видове фондове?

Много често използван критерий е географската насоченост на фонда – един фонд може да инвестира глобално, докато друг може да има по-тясна специализация, например да е насочен към конкретен регион или определена страна. Също така, много популярно е да се структурират фондове по отраслов принцип, т.е. инвестира се в компании от даден сектор, който се счита за перспективен – финансов, фармацевтичен, биотехнологии, информационни технологии и други.

3. Какъв съвет можем да дадем на хората, които са объркани в какво точно да инвестират, за да постигнат добри резултати, без да поемат прекалено висок риск?

Трудно е да се обобщи, но може би регулярните инвестиции всеки месец в един балансиран портфейл на мулти-асет фонд (мулти-асет фондовете са фондове, които инвестират във всички основни класове активи) ще успеят да донесат добър резултат при контролирано ниво на риска в дългосрочен план. Този вариант е най-подходящ за хората, които искат да вземат оптимално решение за парите си, като същевременно се борят за по-висока доходност.

За да научите повече за това как можете да спестявате в инвестиционен фонд, управляван от най-голямото управляващо дружество във Великобритрания, Schroders, дори със сумата от 100 лева на месец и да се стремите към доходност от 4-12% на година в дългосрочен план, разгледайте специално създадения за тази цел продукт - Спестовен план от Карол.