Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

Адванс Глобал Трендс

Висока доходност чрез инвестиции в секторни фондове в глобален мащаб

Накратко

ДФ Адванс Глобал Трендс е взаимен фонд от отворен тип с глобален инвестиционен фокус основно в акции. Портфейлът му се структурира чрез борсово търгувани инструменти (ETFs) и взаимни фондове, листвани предимно в САЩ и Европа. Портфейлът се управлява активно, като в зависимост от пазарната ситуация е възможно да инвестира и в други класове активи като облигации, суровини и пр.

Инвестиционна стратегия

ДФ Адванс Глобал Трендс предоставя възможност на инвеститорите да се възползват от потенциала на различните финансови инструменти в различните точки на света. За постигане на целта - постигане на висока доходност за инвеститорите - при нормални условия фондът ще следва стратегията да е основно (над 75%) инвестиран в ETFs, следващи изменението на стойността на класовете активи с най-голям потенциал за растеж и с най-големи сравнителни предимства. Стратегията на фонда е дългосрочна и портфейлният мениджър я реализира чрез избор на секторите с най-добър потенциал, анализирайки състоянието на икономиките и пазарите, геополитическите фактори, паричните и фискални политики на централните банки и правителствата, демографските тенденции и др.

Адванс Глобал Трендс Ви дава достъп до неограничени инвестиционни възможности по цял свят при строг контрол на риска.

Симеон Керанов
Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Глобал Трендс”

Цени


НСА на дял* към 29.05.2023
1,2081
%
изменение спрямо предходна НСА
0.12%
Емисионна стойност на инвестиции:
<= €50 000
1,2262
€50 000.01 - €250 000
1,2202
€250 000.01 - €500 000
1,2141
>€500 000.01
1,2081
Нетна стойност на активите
1 476 951,48
Цена на обратно изкупуване*
1,2081
3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

* Цената за предходния работен ден се публикува тук не по-рано от 14:00ч и не по-късно от 18:00ч

Доходност

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Доходност по години (от 01.07.2018 г. фондът е с нова стратегия и нов мениджър)
-5.53%
9.57%
-3.05%
5.49%
-3.39%
3.74%
2.64%
-12.17%
17.78%
-1.67%
21.76%
-13.28%
Бенчмарк по години
N/A
11.69%
15.04%
16.26%
6.65%
8.79%
6.82%
-6.70%
26.33%
4.89%
25.66%
-14.54%
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ *
Доходност0.87%0.61%-0.50%3.69%1.58%
Бенчмарк2.85%2.32%0.11%7.58%8.09%

* от 01.07.2018 г. фондът е с нова стратегия и нов мениджър
The MSCI ACWI (All Country World Index)

The MSCI ACWI (All Country World Index) е индекс, който следи пазарното представяне на 45 страни, от които 23 развити (Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Хонг Конг, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство и Съединените щати) и 22 равиващи се икономики (Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Унгария, Индия, Индонезия, Израел, Корея, Малайзия, Мексико, Мароко, Перу, Филипините, Полша, Русия, Южна Африка, Тайван, Тайланд и Турция).

Портфейл

ТОП 5 АКЦИИ

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
Global / ETFs
Страна на регистрация:
България
ISIN
BG9000002113
Bloomberg код
ADVGLTR BU
Валута:
EUR
Дата на публично предлагане:
01.07.2011
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени към 29.05.2023
НСА/ДЯЛ:
1,2081
<= €50 000:
1,2262
€50 000.01 - €250 000:
1,2202
€250 000.01 - €500 000:
1,2141
> €500 000.01:
1,2081
Цена на обратно изкупуване:
1,2081
Размер на фонда:
1 476 951,48
Доходност
1 месец:
0.87%
6 месеца:
0.61%
1 година:
-0.50%
От началото на годината:
3.69%
3 години:
19.42%
От начало на публично предлагане:
1.58%
Стандартно отклонение*:
0.12%
Разходи и комисионни
Разходи за покупка:
<= € 50 000
1.50%
€50 000.01 - €250 000
1.00%
€250 000.01 - €500 000
0.50%
>€ 500 000.01
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.00%
Такса за управление:
1.8% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Поместените тук материали са с информационна цел и/или представляват маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате.

Документи

Отчети
2023
Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Глобал Трендс и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената по-долу банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на дялове на фонда:

Сметка в лева:
BG44UNCR70001520133032
Сметка в EUR:
BG23UNCR70001520132925

УниКредит Булбанк АД | Титуляр: ДФ "Адванс Глобал Трендс" | BIC: UNCRBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.