Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му. Съдържанието на уебсайта е предмет на авторско право и не може да бъде възпроизвеждано, променяно, предавано или използвано за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на дружеството.

„Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД поддържа актуална информация на уебсайта, от източници, които третира за достоверни. Независимо от това дружеството не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уебсайта и на информацията, съдържаща се в него.

Дружеството има право да променя без предварително уведомление съдържанието на уебсайта.

„Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД не гарантира и не носи отговорност за точността, достоверността и достъпността на информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, както и не носи отговорност за услугите, предлагани от тези сайтове.                   

Съдържанието на този сайт не представлява предложение или покана за сключване на сделки, нито пък препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка с предмет финансови инструменти. „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД предупреждава своите клиенти, че предлаганите от дружеството услуги имат рисков характер, като задължение на клиента е да се запознае с конкретните рискове, съпътстващи всяка инвестиционна услуга.

За всяка информация или данни, за тяхното използване, или влизане в този уебсайт е приложимо българското законодателство.