Адванс Източна Европа

Нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план

Накратко

Взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента фондът инвестира на пазарите в 8 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа.

Инвестиционна стратегия

Стратегия на фонда се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на разпределението на активите между различни пазари. Инвестиционната стратегия може да бъде дефинирана като сравнително активна, доколкото управляващото дружество преразглежда очакванията си за отделните пазари и водещите компании, които се търгуват на тях, между 2 и 4 пъти в годината.

С оглед на инвестиционната стратегия, при нормални условия фондът инвестира основно 90% от активите си в акции на големи компании от региона (България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Русия и Украйна), които притежават потенциал за дългосрочен растеж. Около 10% от активите на фонда се държат в пари в брой или в инструменти на паричния пазар с оглед осигуряване на ликвидност.

Адванс Източна Европа Ви дава лесен достъп до бързо развиващи се страни в региона, някои от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор.

Надя Неделчева, CFA
Портфейлен мениджър на ДФ "Адванс Източна Европа"

Цени


НСА на дял* към 07.07.2020
0,7422
%
изменение спрямо предходна НСА
-0.39%
Емисионна стойност на инвестиции:
<€50 000
0,7533
€50 000 - €250 000
0,7496
€250 000 - €500 000
0,7459
>€500 000
0,7422
Нетна стойност на активите
1 678 529,29
Цена на обратно изкупуване*
0,7422
3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

Доходност

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Доходност по години
5.33%
25.91%
-61.94%
36.50%
18.44%
-17.02%
3.37%
6.64%
-4.06%
-2.29%
11.31%
-0.73%
-12.35%
30.04%
Бенчмарк по години
21.67%
13.67%
-66.63%
73.42%
21.65%
-22.53%
17.06%
-11.15%
-22.21%
-8.32%
24.40%
2.66%
-11.12%
27.90%
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Доходност1.85%-15.72%-8.64%-15.75%-2.11%
Бенчмарк-3.98%-24.46%-19.42%-23.50%-3.77%
MSCI EFM Europe + CIS

Борсов индекс, изчисляван на база големи и средни по капитализация компании от 7 страни от категорията на Emerging пазари, както и 7 страни от категорията на Frontier пазари. Индексът се поддържа от MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) и следи представянето на компании от Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Русия, Турция, Естония, Хърватска, Казахстан, Литва, Румъния, Сърбия, Словения и Украйна.

Портфейл

ТОП 5 АКЦИИ

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
Източна Европа / акции
Страна на регистрация:
България
ISIN
BG9000016063
Bloomberg код
ADVEAEU.BU
Reuters Lipper
65095316
Валута:
EUR
Дата на публично предлагане:
04.10.2006
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени към 07.07.2020
НСА/ДЯЛ:
0,7422
< €50 000:
0,7533
€50 000 - €250 000:
0,7496
€250 000 - €500 000:
0,7459
> €500 000:
0,7422
Цена на обратно изкупуване:
0,7422
Размер на фонда:
1 678 529,29
Доходност
1 месец:
1.85%
6 месеца:
-15.72%
1 година:
-8.64%
От началото на годината:
-15.75%
3 години:
-6.45%
От начало на публично предлагане:
-2.11%
Стандартно отклонение*:
n/a
Разходи и комисионни
Разходи за покупка:
< €50 000
1.50%
€50 000 - €250 000
1.00%
€250 000 - €500 000
0.50%
> €500 000
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.00%
Такса за управление:
1.5% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Документи

Отчети
2020
Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Източна Европа и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт и клоновете в страната всеки работен ден от 10 до 17 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената вдясно банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт, или се внасят в брой в офисите на Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на дялове на фонда:

Сметка в лева:
BG07UNCR96601043020505
Сметка в EUR:
BG27UNCR96601443020500

УниКредит Булбанк АД | Титуляр: ДФ "Адванс Източна Европа" | BIC: UNCRBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.