Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Изявление за устойчиви инвестиции от УД Карол Капитал Мениджмънт

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е приело политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения и отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД прилага принципите на отговорно инвестиране и устойчивост при управлението на активи. Ние инвестираме с дългосрочен инвестиционен хоризонт, като считаме, че факторите свързани с опазване на околната среда, социална отговорност  и доброто корпоративно управление (ESG) в голяма степен влияят върху риска на инвестициите и съответно върху тяхната възвръщаемост. Отчитането на тези фактори води до много по-голяма прецизност при изчисляването на реалната стойност на инвестициите.

Ние спазваме следните принципи за отговорно инвестиране на ООН:

Принцип №1:

Включваме параметри за климатичния отпечатък, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (ESG) в анализите си и инвестиционните си решения

Принцип №2:

Отговорни и активни сме по отношение на темите за ESG в нашата собствена  практика като компания

Принцип №3:

Търсим адекватно прилагане на принципите на ESG в компаниите, в които инвестираме

Принцип №4:

Работим в посока приемането и въвеждането на тези принципи в цялата инвестиционна общност

Принцип №5:

Обединяваме усилия, за да подсилим ефективността си в прилагането на тези принципи

Принцип №6:

Даваме отчет за дейностите, които сме предприели и прогреса в прилагането на тези принципи

Следвайки принципите на устойчиво инвестиране, ние прилагаме няколко подхода, степенувани по значимост в следния ред:

 

Отчитането на факторите на устойчиво инвестиране е част от инвестиционния процес, като за тяхното отчитане при структуриране на инвестиционните портфейли отговарят финансовите анализатори и портфейлните мениджъри, а инвестиционният комитет следи за прилагането им. Прилагането на критериите за устойчиво инвестиране е един от първите филтри, които се прилагат при избора на компании в инвестиционния процес на Управляващото дружество.

Текущо значителна част от инвестициите, направени от Управляващото дружество отговарят на принципите за устойчиво инвестиране, като ще се стремим в средносрочен план да постигнем пълно покритие на управляваните от нас активи.

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД спазва кодекси за отговорно бизнес поведение, като Етичния кодекс на Българската асоциация на управляващите дружества и Националния кодекс за корпоративно управление на Националната комисия по корпоративно управление, както и международно признати стандарти за надлежна проверка и докладване, като е включен в глобалния регистър на инвестиционните компании, които имат ангажимент да се придържат към отговорното инвестиране съгласно Принципите за отговорно инвестиране на ООН.

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е приело и прилага политика за ангажираност, тъй като счита отговорната инвестиция за неразделна част от инвестиционния си подход. Прилагайки тази политика Управляващото дружество активно се стреми да осъществява контакт с компаниите, в които инвестира, за справяне със сложни екологични, социални и корпоративни предизвикателства, които са в съответствие с най-добрите дългосрочни интереси на клиентите си.

Управляващото дружество взаимодейства с компаниите, в чиито акции е инвестирало, за да наблюдава съществени въпроси, включително стратегията на компанията, бизнес модела, структурата на капитала, корпоративното управление, които е вероятно да повлияят значително на способността на компанията да създава дългосрочна стойност, както и върху нейните социални и екологични въздействия.