Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

22
октомври
2012
#фондови пазари
#прогноза
#sofix

Карол Капитал Мениджмънт получи лиценз от КФН да управлява нов фонд - ДФ "Адванс Глобал Трендс"

КФН издаде разрешение на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД да организира и управлява ДФ "Адванс Глобал Трендс“. Рисковият профил на фонда е умерен до висок риск. Фондът ще инвестира на глобалните финансови пазари, преимуществено в борсово търгувани фондове (ЕTF), а също ...

От днес, 08 юни 2011 г, фамилията фондове на Адванс, управлявани от УД Карол Капитал Мениджмънт се разширява с още един фонд – Адванс Глобал Трендс, след като Комисията по финансов надзор издаде лиценз. Адванс Глобал Трендс е колективна инвестиционна схема от отворен тип с фокус инвестиции на глобалните финансови пазари. Инструментите, с които ще се структурира портфейла са борсово търгувани фондове (ЕTF), а също така и борсово търгувани стоки(ETC) и разписки(ETN). Рисковият профил на фонда е умерен до висок риск. Това е четвъртият взаимен фонд на Карол Капитал Мениджмънт и първия фонд за България, който ще предлага експозиция към всички основни класове активи, чрез инвестиции в борсово търгувани продукти - акции на развити и развиващи се пазари, облигации, суровини, недвижимо имущество и кеш. ДФ Адванс Глобал Трендс ще бъде активно управляван. Фондът ще прилага модел базиран на количествен и технически анализ, основаващ се на изменението на цените на финасовите активи. Използва се стратегия на ротиране между отделните класове активи. „Идеята е да се следва тренда на активите и във всеки момент фонда да е инвестиран във най-силно представящите се активи с най-силни сравнителни предимства (relative strength). Основното му предимство е, че инвестицията в него е подходяща както при възходяща така и при низходяща тенденция на капиталовите пазари”, каза портфейлният мениджър на Адванс Глобал Трендс Катерина Атанасова. „Моделът също така позволява да бъде контролиран общия риск на портфейла чрез маркет тайминг стратегия”, завърши тя. Фондът ще прилага агресивна стратегия, като ще инвестира основно във високо рискови активи, когато пазарите на акции са позитивни, и ще преминава към дефанзивна стратегия основно в инструменти с по-нисък риск – ДЦК, облигации и кеш. Стратегията на фонда позволява поддържането на голям процент кеш при неблагоприятна пазарна среда с цел предпазване на инвеститорите от значителни загуби. Фондът ще е подходящ както за индивидуални, така и за институционални инвеститори. Дяловете на фонда ще бъдат деноминирани в евро. Номиналната стойност на един дял е 1 евро. През първите три месеца след стартирането на фонда инвеститорите могат да записват дялове без такса за записване. Фондът не начислява такса при продажбата на дяловете.

Последни новини