Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Адванс Възможности в Нова Европа

Инвестиции в региона на Централна и Източна Европа с фокус върху водещи компании от „новата икономика“.

Накратко

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.

Инвестиционна стратегия

Стратегията на фонда се състои в избор на отделни акции (stock-picking) на компании от региона на Централна и Източна Европа – основно от Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Допускат се и инвестиции в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона. Фондът се стреми активно да участва в IPO сделки в региона, като се допуска участие в IPO-та и извън горепосочените пазари. В случай на инвестиции в първични публични предлагания извън тези пазари, се прилага краткосрочен инвестиционен хоризонт. Фондът инвестира и в акции на компании от Централна и Източна Европа, които са листват на чужди борси, както и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).

Адванс Възможности в Нова Европа Ви дава възможност да се възползвате от потенциала на новите членки на ЕС, съчетаващи атрактивността на развиващите се пазари със сравнително по-напреднал стадий.

Константин Проданов и Емил Янчев, CFA
Портфейлни мениджъри на ДФ "Адванс Възможности в Нова Европа"

Свържете се с нас за допълнителна информация

Запитване

Цени


НСА на дял* към 17.07.2024
1,3303
%
изменение спрямо предходна НСА
-0.29%
Емисионна стойност на инвестиции:
<= €50 000
1,3423
€50 000.01 - €250 000
1,3396
€250 000.01 - €500 000
1,3336
>€500 000.01
1,3303
Нетна стойност на активите
25 847 435,20
Цена на обратно изкупуване*
1,3303
3
месеца
6
месеца
12
месеца
ОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
3
години
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ

* Цената за предходния работен ден се публикува тук не по-рано от 14:00ч и не по-късно от 18:00ч

Доходност

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Доходност по години
0.80%
-15.88%
2.85%
21.98%
-23.26%
17.55%
3.47%
-16.68%
-2.27%
7.76%
20.96%
-13.89%
11.31%
-9.35%
24.13%
-16.20%
27.62%
Бенчмарк по години
20.71%
-56.45%
51.49%
16.29%
-29.75%
34.08%
-16.81%
2.24%
-22.13%
-1.29%
22.39%
-20.91%
6.91%
-19.20%
11.71%
-6.49%
20.55%
Текущо представяне на фонда
1 месец6 месеца1 годинаОТ НАЧАЛОТО НА
ГОДИНАТА
ОТ СТАРТА НА
ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ
Доходност2.58%13.39%18.38%9.92%1.70%
Бенчмарк3.80%15.52%26.61%16.98%-3.04%
MSCI EFM Europe+CIS ex RU

Борсов индекс, изчисляван на база големи и средни по капитализация компании от 5 страни от категорията на Emerging пазари, както и 8 страни от категорията на Frontier пазари. Индексът се поддържа от MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) и следи представянето на компании от Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Турция, Естония, Хърватска, Казахстан, Литва, Румъния, Сърбия, Словения и Украйна.

Портфейл

ТОП 5 АКЦИИ

Свържете се с нас за допълнителна информация

Запитване

Профил на риска

НИСЪК РИСКВИСОК РИСК
1234567
НИСКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТВИСОКА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
За фонда
Тип фонд:
взаимен фонд от отворен тип
Фокус:
Централна и Източна Европа / акции
Страна на регистрация:
България
ISIN
BG9000023077
Bloomberg код
ADVIPOF.BU
Reuters Lipper
68417298
Валута:
EUR
Дата на публично предлагане:
23.11.2007
Минимална инвестиция:
1 дял
Цени към 17.07.2024
НСА/ДЯЛ:
1,3303
<= €50 000:
1,3423
€50 000.01 - €250 000:
1,3396
€250 000.01 - €500 000:
1,3336
> €500 000.01:
1,3303
Цена на обратно изкупуване:
1,3303
Размер на фонда:
25 847 435,20
Доходност
1 месец:
2.58%
6 месеца:
13.39%
1 година:
18.38%
От началото на годината:
9.92%
3 години:
22.25%
От начало на публично предлагане:
1.70%
Стандартно отклонение*:
-0.29%
Разходи и комисионни
Разходи за покупка:
<= € 50 000
0.90%
€50 000.01 - €250 000
0.70%
€250 000.01 - €500 000
0.25%
>€ 500 000.01
без такса
БЕЗ ТАКСА и при поръчки от страна на институционални инвеститори и при подадени поръчки за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД
Разходи за обратно изкупуване:
0.00%
Такса за управление:
1.5% от средногодишната НСА
Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.
Предупреждение за риска
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg., като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондове Адванс са активно управлявани и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на www.karollcapital.bg.

Документи

Отчети
2024
Тук можете да изтеглите най-актуалния инвестиционен коментар (вдясно от този текст). Имайте предвид, че стойността на дяловете на Адванс Възможности в Нова Европа и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете. Карол Капитал Мениджмънт е лицензирано управляващо дружество, член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Текстът на тези страници е одобрен от отдел Вътрешен контрол на Карол Капитал Мениджмънт. Проспектите, правилата и уставът на фондовете са публично достъпни във всички офиси на Карол Капитал Мениджмънт и в интернет на адрес www.karollcapital.bg.

Допълнителни насоки

Как да инвестираме?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на фонда в централния офис на Карол Капитал Мениджмънт всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта, или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по посочената по-долу банкова сметка на фонда, след което копие от платежното нареждане се представя при подаване на поръчката в Карол Капитал Мениджмънт. Няма минимални ограничения за сумата на инвестицията.

Инвеститорите във фондове Адванс не дължат данъци

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Банкови сметки на фонда

Информация за банков превод за покупка на дялове на фонда:

Сметка в лева:
BG31UNCR70001500921640
Сметка в EUR:
BG47UNCR70001500921643

УниКредит Булбанк АД | Титуляр: ДФ "Адванс Възможности в Нова Европа" | BIC: UNCRBGSF

Издаване и обратно изкупуване на дялове

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването й. Поръчката се изпълнява до размера на внесената сума, разделена на емисионната стойност на един дял.

Публикуване на нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите (НСА), възоснова на която се определят емисионната (покупна) цена и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда, се изчислява по реда на действащото законодателство и правилата на фонда всеки работен ден до 17:00 часа и се публикуват на сайта управляващото дружество www.karollcapital.bg, на сайта на БАУД www.baud.bg и в някои специализирани медии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС