Взаимни фондове

Каква е същността на взаимните фондове?

Те представляват колективна схема на инвестиране на парични средства на много на брой инвеститори. При взаимните фондове въпросните средства на инвеститорите се обединяват в едно цяло, с цел закупуване на различни ценни книжа – акции, облигации и други финансови инструменти на паричния пазар.
Срещу всяка предоставена сума даденият инвеститор получава дял от взаимния фонд. По този начин всеки инвеститор на практика притежава част от него, пропорционална на инвестираната парична сума. 
Сумата от ценни книжа, които притежава един взаимен фонд, се нарича портфейл.
Портфейлите на взаимните фондове се управляват от професионални портфолио мениджъри, които притежават нужния финансов опит, за да извършват мониторинг на пазарите и да инвестират в правилните активи.

Инвеститорите във взаимния фонд реализират своята печалба при нарастване стойността на дяловете в него. Въпросната стойност нараства, когато се вдига и стойността на ценните книжа в самия портфейл на взаимния фонд. При подобни обстоятелства, ако инвеститорът продаде дяла си, то той има печалба. Всеки взаимен фонд изчислява доходността на дяловете и я публикува в сайта си.

Взаимните фондове в България се управляват от лицензирани управляващи дружества, които се регулират от надзорен орган – Комисия за финансов надзор (КФН).

 

Рисков профил на взаимния фонд
Всеки взаимен фонд има даден рисков профил, който зависи от избраната стратегия за инвестиране. От своя страна инвестиционната стратегия на взаимния фонд може да бъде с тясна насоченост, предмет на която са акции на големи или малки компании, корпоративни облигации, акции в определен сектор на икономиката, финансови инструменти в специфичен регион и други.

В резултат на избраната стратегия, взаимният фонд има рисков профил, който може да бъде:

 • Нискорисков (консервативен) – инвестициите на взаимния фонд са насочени главно към финансови инструменти на паричния пазар, в това число държавни ценни книжа и депозити.
 • Балансиран – при този рисков профил, взаимният фонд инвестира и допълнително в облигации и акции.
 • Високорисков (агресивен) – взаимният фонд насочва инвестициите към по-високодоходни активи, които обаче се характеризират и с по-висок риск. 

Взаимните фондове са подходящи за всеки инвеститор, който се стреми към по-висока от традиционната доходност за спестените си средства, но няма достатъчно лично време и умения, за да управлява индивидуален инвестиционен портфейл.

 

Видове взаимни фондове
Те се разделят на различни типове, които са групирани според специфичен критерий. Критерият може да бъде както рисков профил, така и географски регион или икономически отрасъл.
В зависимост от географската насоченост, взаимните фондове се разделят на:

 

 • Такива с глобално инвестиране – няма ограничения откъм дадена страна и райони при инвестиране на средствата.
 • Инвестиращи в определена държава или регион – тук инвестициите са насочени главно към активи в даден регион или страна. В този случай може да изберете взаимен фонд с азиатска насоченост например или с друга по-тясна географска специализация.

Друг популярен критерий, според който се разграничават видовете взаимни фондове, е отрасловият. Тук става въпрос за инвестиране, което е насочено към един конкретен икономически отрасъл или тясно ориентирано към дадени перспективни компании в избран бранш. Подобни сектори, в които инвестират взаимни фондове, са: биотехнологии, информационни технологии, фармацевтика и други.

Предвид динамичните пазари, специалистите от Карол Капитал Мениджмънт препоръчват да се инвестира регулярно (на месечна база) в балансирани портфейли на мулти-асет фондове (взаимни фондове, които насочват паричните средства в различни класове активи, според пазарната ситуация). По този начин се контролира нивото на риска в дългосрочен план и се постигат оптимални резултати за доходността на инвеститорите.

 

Предимства на инвестициите във взаимни фондове

Основните плюсове на инвестицията в тях са:

 • Разпределение на риска (диверсификация) – постига се намаляване на риска, чрез инвестиране в различни категории финансови инструменти. Влагайки паричните средства в различни компании, индустрии и пазари, взаимните фондове защитават инвестицията на клиента. Тоест, ако дадени активи бележат спад, то стойността на други нараства и компенсира първоначалната загуба.
 • Ликвидност – при влагане на парични средства във взаимен фонд, вие разполагате с парите си по всяко време. Или с други думи, даден инвеститор може да продаде дяловете си и да получи съответната печалба от тях във всеки един момент.
 • Професионално управление – благодарение на управляващото дружество, сте спокойни, че паричните ви средства се управляват професионално, дори и вие самите да нямате нужната финансова грамотност. Мениджърите правят периодичен мониторинг на пазарите, изготвят анализи и отчети, и на тяхна база преценяват в кои финансови инструменти да насочат инвестициите.
 • Достъпност – дялове във взаимен фонд се закупуват на достъпни цени, а доходността, която се предоставя, е значително по-висока от тази на традиционното спестяване.
 • Липса на данъчни утежнения върху доходността – доходността от този вид инвестиция не се облага с данъци, като печалбата на взаимните фондове също не се облага с корпоративен данък.
 • Регулярна отчетност – те дават възможност за ежедневно следене на портфейла. В повечето случаи инвестираните средства могат да бъдат следени и в самия сайт на взаимния фонд. Обикновено се публикуват и месечни бюлетини, които съдържат детайлна информация относно тенденциите при различните инвестиции.

За да разберете повече за инвестирането във взаимни фондове, силните такива в момента, предлаганата възвръщаемост, както и други любопитни тънкости в тази област, можете да се свържете със специалистите от Карол Капитал Мениджмънт оттук.

 

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол