С напредване на възрастта и напредване на кариерата ви, финансовите цели непрекъснато се развиват. Разбирането на настоящите краткосрочни цели в зависимост от етапа, на който се намирате и планирането на тези в бъдеще, са два важни елемента на финансовото планиране.

Съществува опростена универсална теория за жизнения цикъл на инвеститорите, разделена на три основни етапа. Тя е предназначена, за да помогне на всеки да оптимизира своя портфейл с напредване на възрастта.

Трите етапа

Всеки етап от жизнения цикъл е свързан с набор от различни цели, които, включени в дългосрочен инвестиционен план, ще помогнат за изпълнение на целите на инвеститора.

 

Жизнен етап

Краткосрочни цели

Дългосрочни цели

Етап на натрупване (на възраст 20-35 години)

 • Изплащане на студентския дълг
 • Купуване на недвижими имоти
 • Акумулиране на фонд за неотложни/спешни нужди
 
 • Спестяване за образованието на децата
 • Натрупване на богатство

Етап на подготовка (на възраст 35-60 години)

 • Ваканции
 • Финансиране на образованието на децата
 
 • Планиране на пенсиониране

Етап на пенсиониране (над 60 години)

 • Достигане на желания жизнен стандарт
 • Покриване на медицински разходи
 
 • Планиране на имущество

 

Тези специфични за възрастта цели в крайна сметка ще оформят рисковия профил на инвеститора и разпределението на портфейла.

 

Етапът на натрупване

Хората в етап на натрупване едва започват кариерата си, което означава, че имат сравнително ниска нетна стойност на доходите и дълъг хоризонт до пенсиониране. С над 30+ работни години пред тях, това е идеалното време тези инвеститори да инвестират в по-рискови активи, насочени към капиталови печалби. На практика това обикновено означава, че в тези портфейли преобладават акциите.

 

Това е така, защото акциите се славят със сравнително по-висок потенциал за възвръщаемост, което ги прави подходящи за по-млади инвеститори, които искат да натрупат богатство. Дългия хоризонт също позволява да бъдат минимализирани рисковете от краткосрочна нестабилност, които понякога изпитват пазарите на акции.

Етапът на подготовка

Хората в подготвителния етап е много вероятно да достигнат най-високите си доходи и в резултат ще имат по-голям капацитет за спестяване и инвестиране.

Използването на максимума от този капацитет ще изисква тези инвеститори да създадат дългосрочен финансов план, съсредоточен около пенсионирането. Тъй като сега са изправени пред по-кратък времеви хоризонт, може да искат да обмислят по-балансиран профил на риска.

Въпреки че акциите все още могат да играят основна роля в портфейлите на тези инвеститори, в общото разпределение на активите често преобладават по-безопасни ценни книжа, като например облигации с инвестиционен клас.

Етапът на пенсиониране

Тъй като хората се доближават до пенсионната си възраст, техните рискови профили обикновено стават по-консервативни. Запазването на капитала и стабилният доход са основните приоритети и в повечето случаи портфейлите биват доминирани от ценни книжа с фиксиран доход и паричен пазар.

Пенсионерите обаче може да искат да запазят част от експозициите си към акции. Дълголетието е нещо положително за всеки, но в света на спестяванията и инвестициите, крие и риск. Възможността за изчерпване на спестяванията е реална възможност - особено предвид по-високите медицински разходи, свързани със старостта.

Това може да налага необходимостта от възвръщаемост, по-висока от тази, която се осигурява от портфейл с фиксиран доход. Поддържането на експозиция към акции - клас активи, който исторически е генерирал по-висока доходност от фиксирания доход - може да помогне за намаляване на този риск.

Изводите

Според жизнения цикъл на инвеститорите, типичното портфолио ще премине през три широки етапа. На всеки следващ етап видовете използвани активи трябва да се коригират, за да отразяват изменения профил на инвеститора.

До последния етап на пенсиониране апетитът към риск често е нисък и основата на портфейла обикновено се състои от висококачествени инвестиции, ориентирани към доходите. Необходимо е също внимателно наблюдение на приходите и разходите, за да се намалят рисковете от изчерпване на спестяванията в момент, когато не се генерират доходи.

Въпреки че понякога уникалните обстоятелства могат да налагат отклонение от жизнения цикъл на три етапа, основната теза все още е вярна - инвестиционният портфейл трябва винаги да бъде оптимизиран, за да подкрепя целите.

Разбира се всеки инвеститор, независимо на какъв етап от жизнения си цикъл се намира, има собствени индивидуални предпочитания и склонност към риск. Затова, ние в Карол Капитал сме разработили за Вас специална анкета, след попълването на която ще добиете представа какъв тип инвеститор сте и какъв е подходящият за вас портфейл от финансови активи.

 Можете да я попълните тук и да видите какви са съветите за вас на финансовите консултанти.