Фондовете в различни видове активи или по-известни като Multi-asset classes funds станаха изключително популярни и предпочитани от инвеститорите от 2009 г. насам. Това се обяснява с големите спадове на капиталовите пазари през 2008 г. и значителните загуби, които накараха инвеститорите и управляващите пари дружества да потърсят решение, което да предлага дългосрочна възвръщаемост на портфейла, но в същото време да намали риска от загуби в периоди на  криза.

Multi-asset classes фондовете инвестират в повече от един актив. Предлагайки експозиция към различни видове активи, те предоставят значително по-добро разпределение (диверсификация) от гледна точка на риска. Като изключим редките случай в които павечето активи са корелирани т.е. се движат в една и съща посока, различните активи - акции, облигации, суровини и недвижими имоти се представят различно в една и съща пазарна среда. При икономически ръст и възходяща тенденция на капиталовите пазари акциите, суровините и вероятно недивижимите имоти ще са по-силни и ще носят по-високи печалби от облигациите, но при негативен тренд на пазарите на акции и икономическа криза облигациите, златото и кеша ще са предпочитаните от инвеститорите активи и ще ни защитят от загуби. 

В стандартния случай за да се възползвате от инвестицията в различни видове активи вие трябва да инвестирате в няколко фонда с различен фокус, което често е свързано с по-голяма сума на инвестицията и повече разходи, докато фондовете в различни класове активи ви предлагат това с единична инвестиция.

Освен че инвестират глобално и в различни видове активи, тези Multi-asset classes фондове често имат и много гъвкави стратегии и са активно управлявани. Техните портфейли са съобразени с текущата пазарна среда и инвеститорите няма нужда сами да преценяват в какво е най-подходящо да се инвестира във всеки един момент. Някой от компаниите, управляващи пари предложиха и фондове, инвестиращи в различни класове активи, които имат структура на портфейла съобразена с рисковия профил на инвеститора. В този случай те предлагат най-общо три стратетии за нискорисков, балансиран и високорисков вариант на фондове в различни видове активи. Така всеки човек може да избере подходящия за него фонд, съобразен с персоналния му профил като инвеститор.

Като портфейлен мениджър на индивидуални портфейли виждам, че хората искат някой да се погрижи за техните пари и да им предложи решение, което да не е временно, както и да отговаря на техните очаквания за възвръщаемост. Multi-asset classes фондовете са комплексно решение за индивидуалния инвеститор. Те предлагат един добре структуриран портфейл в различни видове активи при стриктно управление на риска и също така могат да бъдат съобразени с неговия рисков профил. Активно управляваните фондове, инвестиращи в различни видове активи са добра алтернатива на доверителното управление и то без да има изискване за първоначална сума на инвестицията. Така всеки само срещу стойността на един дял във фонда може да стане инвеститор в глобален портфейл от активи.

Ето и няколко фонда, които можете да имате предвид ако решите да инвестирате във фондове в различни видове активи: