Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

03
януари
2023
#

Уважаеми инвеститори в ДФ „Адванс Източна Европа“,

Уведомяваме Ви, че ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) беше трансформиран

чрез обособяване на класове дялове, като беше създаден нов клас дялове – клас Б, към който бяха разпределени Руските активи, а съществуващата емисия дялове формира клас А дялове на Фонда. Подробна информация за предстоящата трансформация се съдържа в предварителното уведомление, публикувано на сайта на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“) – www.karollcapital.bg в секция Новини на 08.12.2022 г.

Дяловете от новия клас Б бяха разпределени служебно и безвъзмездно на инвеститорите в съотношение 1:1 към съществуващите дялове на дялопритежателите във Фонда преди трансформацията. В резултат, всеки дялопритежател във Фонда е получил служебно толкова дялове от клас Б колкото дялове от клас А вече притежава. Обособяването на класовете ефективно се извърши чрез регистрация на клас Б и разпределяне на дяловете от новия клас Б на дялопритежателите от клас А в „Централен депозитар“ АД на 03.01.2023 г.

При обособяването на клас Б новоемитираните дялове са разпределени на дялопритежателите на 03.01.2023г. с нетна стойност на активите на един дял от клас Б в размер на 0,0312 евро.

С настоящото Ви уведомяваме, че за така извършеното служебно разпределение на всеки дялопритежател е издадено потвърждение, което Ви каним, ако вече не сте получили същото по електронна поща, да получите на хартиен носител лично или чрез пълномощник в работно време в офиса на Управляващото дружество на адрес: гр. София, ул. „Златовръх“ № 1.

Информация, свързана с Фонда, включително информативна нетна стойност на активите на клас Б, се предоставя на нашия уебсайт на адрес: www.karollcapital.bg.

 

С уважение,

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

 

Последни новини