11
май
2021
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на размера на разходи за емитиране на дялове от ДФ "Адванс Инвест"

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на размера на разходи за емитиране на дялове от ДФ "Адванс Инвест"

УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД уведомява притежателите на дялове от ДФ „Адванс Инвест“ за промяна на размера на разходите за емитиране на дяловете на фонда, предвиден в Правилата на ДФ „Адванс Инвест“, изменени с решение на Съвета на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД от 26.04.2021г. и одобрени с решение на Комисия за финансов надзор с решение от 10.05.2021г.

Актуалните Правила на ДФ „Адванс Инвест“ са достъпни на сайта на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД в секцията на фонда, както и са на разположение на дялопритежателите в офиса на дружеството.

Управляващото дружество постоянно предлага дяловете на ДФ „Адванс Инвест“ на инвеститорите по емисионна стойност, равна на размера на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето й, увеличена с разходите по емитиране на дяловете, които разходи се заплащат от инвеститорите и са изчислени като процент от нетната стойност на активите на един дял, както следва:

При инвестиране на сума в дялове на фонда от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и при инвестиране на сума в дялове на фонда за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране.

Последни новини