Адванс Източна Европа

Описание

ДФ Адванс Източна Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента фондът инвестира на пазарите в 6 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия и Украйна. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа.

Инвестиционна стратегия

Стратегия на фонда се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на разпределението на активите между различни пазари. Инвестиционната стратегия може да бъде дефинирана като сравнително активна, доколкото управляващото дружество преразглежда очакванията си за отделните пазари и водещите компании, които се търгуват на тях, между 2 и 4 пъти в годината.

С оглед на инвестиционната стратегия, при нормални условия фондът инвестира основно 90% от активите си в акции на големи компании от региона (България, Румъния, Сърбия, Хърватска, Русия и Украйна), които притежават потенциал за дългосрочен растеж. Около 10% от активите на фонда се държат в пари в брой или в инструменти на паричния пазар с оглед осигуряване на ликвидност.

НСА на дял 14.06.2018

Повече

Актуален портфейл на фонда

Повече

Профил на риска и на доходността

Повече  

За фонда Цени към 14.06.2018 Доходност Разходи и комисионни
Тип фонд: Отворен UCITS НСА/дял: 0,7348 1 месец: -2.69% покупка - виж схемата
Фокус: Източна Европа / акции до 50 000 евро: 0,7458 6 месеца: -3.75% обратно изкупуване: 0%
Страна на регистрация: България от 50 000.01 до 250 000 евро: 0,7421 1 г.: -8.21% такса за управление: 1.5%
ISIN: BG9000016063 от 250 000.01 до 500 000 евро: 0,7385 Oт началото на годината: -4.94%  
Валута: EUR над 500 000 евро: 0,7348 3 г.: -3.11%  
Дата на публично предлагане: 04.10.2006 г. Цена на обратно изкупуване: 0,7348 Oт начало на публично предлагане: -26.52%  
Минимална инвестиция: 1 дял Размер на фонда: 2 856 398,52 Стандартно отклонение*: N/A  

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

 

Предупреждение за риска

Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Портфейлен мениджър

Адванс Източна Европа Ви дава лесен достъп до страни в региона, някои от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор. С инвестицията си в този фонд, Вие получавате възможността да се възползвате от дългосрочните перспективи за растеж на икономиките и борсите от Източна Европа.

 

Надя Неделчева, CFA

Портфейлен мениджър на ДФ "Адванс Източна Европа"

Прочетете повече