Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

04
януари
2023
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за възобновяване приемането на поръчки за дялове от клас А на договорен фонд Адванс Източна Европа

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРИЕМАНЕТО НА ПОРЪЧКИ ЗА ДЯЛОВЕ ОТ КЛАС А НА ФОНД АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Уважаеми инвеститори,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“), взе решение, съгласно което възобновява емитирането и обратното изкупуване на дяловете от клас А, съответно приемането на поръчки за дялове от клас А, на управлявания от него договорен фонд „Адванс Източна Европа“, считано от 05.01.2023 г.

ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) беше трансформиран чрез обособяване на класове дялове ефективно на 03.01.2023 г., като беше създаден нов клас дялове – клас Б, към който бяха разпределени Руските активи, а съществуващата емисия дялове формира клас А дялове на Фонда. Подробна информация за трансформацията се съдържа в предварителното уведомление и съобщението за извършването й, публикувани на сайта на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – www.karollcapital.bg в секция Новини съответно на 08.12.2022 г. и на 03.01.2023 г.

Вследствие на тази трансформация на Фонда, на 03.01.2023 г. отпадна основанието за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас А на Фонда. Във връзка с това Управляващото дружество възобнови изчисляването и обявяването на нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за дяловете от клас А на Фонда, считано от 04.01.2023 г.

 

Последни новини