Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

08
декември
2022
#

Трансформация на ДФ Адванс Източна Европа с цел създаване на нов клас дялове с Руските активи

Уважаеми инвеститори в ДФ „Адванс Източна Европа“,

Както знаете от публикуваното на 25.02.2022г. съобщение, безпрецедентната геополитическа ситуация, причинена от инвазията на Русия в Украйна, наложените санкции върху определени руски емитенти и активи, както и действията на правителства и пазарни контрагенти, съчетани с частичното затваряне на руската фондова борса и произтичащата от това невъзможност на участниците на пазара да търгуват и да постигнат надежден сетълмент с руски ценни книжа („Руски активи“), наложиха временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дяловете на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“), считано от 28.02.2022 г. продължаващо и към момента.

В контекста на временното спиране на приемането на поръчки и изпълняването на сделки с дялове на Фонда поради налагането на ограничения върху сключването на сделки, функционирането и достъпа до регулиран пазар, на който съществена част от активите на Фонда са допуснати или се търгуват, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“) не обявява, но изчислява нетна стойност на активите (НСА) и оповестява месечно информативна нетна стойност на активите и нетна стойност на активите на един дял.

На 14.09.2022 г. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД извърши оценка на руските позиции от портфейла на ДФ „Адванс Източна Европа“, в резултат на която справедливата стойност на същите беше определена на нула към този момент и е такава и към настоящия момент. През този период Управляващото дружество следи активно пазара и рестрикциите върху него, проучва и търси възможности за Фонда, извърши преглед на възможни бъдещи действия, с които да се запази остатъчната стойност във Фонда, включително потенциалната бъдеща стойност на руските активи. Управляващото дружество анализира възможностите за възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда в най-добър интерес на дялопритежателите, като същевременно поддържа справедливо отношение към всички дялопритежатели и потенциални инвеститори.

 

Трансформация на Фонда за обособяване на класове и създаване на нов клас дялове

В този контекст и след проведени обсъждания с Комисия за финансов надзор (КФН) Управляващото дружество на 04.11.2022 г. взе решение да реорганизира активите на Фонда чрез обособяване на класове дялове, като считано от 01.01.2023 г. („Дата на обособяване“) създава нов клас дялове („клас Б“), към който ще бъдат разпределени Руските активи.

След трансформацията, Фондът ще продължи да се управлява в съответствие с неговата инвестиционна цел и политика, а всеки от класовете ще е със специфични характеристики, които не се отразяват неблагоприятно на другия клас дялове. Това ще позволи на дялопритежателите да се възползват от инвестиционната дейност, свързана с неруските активи на Фонда, без влиянието на руските такива, като същевременно чрез новия клас Б запазват интерес в руските активи в случай на възстановяване на стойността им във Фонда в бъдеще.

При трансформацията ще бъдат обособени 2 (два) класа дялове – клас А и клас Б. Съществуването и дейността на Фонда и на клас А не се ограничават със срок. Клас Б се ограничава със срок на съществуване 2 (две) години от обособяването му, считано от датата на издаване на решението на заместник-председателя на КФН за одобрение на обособяването. Срокът на съществуване на клас Б може да бъде удължаван многократно за периоди от по 1 (една) година по преценка на Управляващото дружество.

Към активите на клас А ще бъдат отнесени съществуващите към датата на вземане на решение за обособяването на класовете ликвидни и незасегнати от наложените към този момент ограничения активи на Фонда. Към активите на клас Б ще бъде отнесено портфолиото от Руски активи, а именно: засегнатите от ограниченията във функционирането и достъпа до пазара, на който се търгуват към датата на вземане на решение за обособяването на класовете активи на Фонда, вземанията от дивиденти по тях, блокираните парични средства от изплатени дивиденти, както и свободни парични средства в определен с решението на Управляващото дружество за обособяване на класовете размер с цел посрещане на прогнозни за новия клас Б присъщи разходи за срока му на съществуване.

Новият клас Б ще бъде деноминиран в евро и срокът на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от него ще бъде продължен. За клас Б няма да бъдат начислявани такси за емитиране и дяловете от него ще бъдат разпределени служебно и безвъзмездно на инвеститорите в съотношение 1:1 към съществуващите дялове на дялопритежателите във Фонда преди трансформацията. В резултат, след решението на КФН за одобрение на обособяването на класовете и създаването на новия клас Б и последваща регистрация в „Централен депозитар“ АД на емисията на новия клас Б, всеки дялопритежател във Фонда ще получи дялове от клас Б. Размерът на емисията на новия клас Б ще бъде 2 188 602,3628 евро (EUR), разпределена в 2 188 602,3628 броя дялове и е идентичен с броя на съществуващите дялове към датата на вземане на решението за временното спиране, а именно 25.02.2022г. Всички дялове от клас Б ще са безналични, поименни, непривилегировани и с право на ликвидационен дял, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро (EUR). Новоемитираните дялове от клас Б ще бъдат разпределени на съществуващите дялопритежатели във Фонда в съотношение 1:1, като за всеки съществуващ дял и/или част от дял от трансформиращия се клас А ще бъде разпределен и записан безвъзмездно по един дял и/или част от дял от новия клас Б така, че структурата и съставът на дялопритежателите в двата класа на Фонда ще са идентични към датата на разпределянето. Изключение е възможно само по отношение на особените случаи на междувременна промяна на дялопритежател поради наследяване. В тези случаи наследниците встъпват изцяло в правата на дялопритежателя наследодател при осъществяване на стандартната приложима процедура по наследяване.

Обособяването на класовете ефективно ще се извърши чрез регистрация на клас Б и разпределяне на дяловете от новия клас на дялопритежателите от клас А, което следва да бъде осъществено в „Централен депозитар“ АД на 03.01.2023 г.

На новия клас Б няма да бъде начислявано годишно възнаграждение за управление и възнаграждение за маркетингови услуги, от които Управляващото дружество се е отказало с решението си от 04.11.2022г. На новия клас Б ще бъдат начислявани присъщи за класа такси и разходи, като таксите на „Централен депозитар“ АД по емисията на клас Б, брокерски комисионни за ликвидация на засегнатите активи, възнаграждение и такси на банката-депозитар на Фонда за обслужване на клас Б, пропорционална част от разходите за одит и от таксата за общ надзор от КФН на Фонда и други присъщи. Към активите на новия клас Б към ефективната дата на обособяването му, 03.01.2023 г., ще бъдат прехвърлени свободни парични средства в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лева (BGN) с цел посрещане на прогнозни за новия клас Б присъщи разходи за срока му на съществуване, представляващи приблизително 6% от свободните парични средства във Фонда и 0.7% от активите на Фонда. Клас А ще продължи да генерира разходите, както е посочено в Правилата и Проспекта на Фонда. Управляващото дружество ще предприема мерки да ограничи общия размер на разходите на клас Б до размера на свободните парични средства в активите на класа, като ще поема за своя сметка разходите за клас Б на Фонда в случай на недостиг на свободни парични средства, а именно ако сумата от 17 000 лева е недостатъчна за покриване на присъщи разходи в бъдеще и ако Руските активи не възстановят в достатъчна степен стойността си.

След отнасянето на Руските активи към клас Б, клас А на Фонда няма да има експозиция към руски ценни книжа и няма да прави допълнителни инвестиции в руски ценни книжа до второ нареждане.

 

Перспективата за Фонда

Инвестиционната цел и политика на Фонда, процесът му на ценообразуване и на търгуване във връзка с клас А няма да бъдат променяни на този етап.

Руските активи в клас Б ще продължат да се оценяват в съответствие с Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ „Адванс Източна Европа“, като към датата на това уведомление справедливата им стойност е нула. Ако търговията на руския пазар се нормализира, ще реализираме Руските активи, като действаме в най-добрия интерес на дялопритежателите в клас Б и на най-добрата налична реализуема цена, доколкото е възможно, така че Фондът да възстанови стойността на дялопритежателите в клас Б за реализацията на Руски активи във времето, върху което индивидуалните инвеститори няма да могат да повлияят. Всяка стойност в Руските активи може да бъде върната на траншове при наличие на ликвидност по начин, който гарантира справедливо и равноправно отношение към всички дялопритежатели в клас Б, и без да оказва влияние върху активите на клас А.

 

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас А на Фонда

Вследствие на тази трансформация на Фонда, на 03.01.2023 г. се очаква да отпадне основанието за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас А на Фонда. В такъв случай изчисляването на НСА ще бъде възобновено считано от 04.01.2023 г., когато в края на работния ден ще бъдат обявени емисионна стойност и цена за обратно изкупуване на дяловете от клас А на Фонда. Емитирането и обратното изкупуване на дяловете от клас А на Фонда ще бъде възобновено на 05.01.2023 г.

Всички поръчки за записване или за обратно изкупуване на дялове на Фонда, които са получени след 25.02.2022 г. (последният ден преди временното спиране) не са изпълнени, а преведените за тях средства са възстановени на инвеститорите. След възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове от клас А на Фонда, инвеститорите, които желаят да запишат дялове от клас А на Фонда или притежавани от тях дялове от клас А на Фонда да бъдат изкупени обратно е необходимо да подадат поръчка в съответствие с Правилата и Проспекта на Фонда.

Информация, свързана с Фонда, включително информативна НСА на клас Б, ще бъде предоставена на нашия уебсайт на адрес: www.karollcapital.bg. Всякаква важна информация относно клас Б и реализацията на Руските активи също ще бъде оповестена на притежателите на дялове в клас Б.

 

С уважение,

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Последни новини