Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

14
септември
2022
#

До инвеститорите в ДФ „Адванс Източна Европа“

Извършена оценка на руските позиции от портфейла на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“)

Уважаеми инвеститори в ДФ „Адванс Източна Европа“,

Уведомяваме Ви, че на 14.09.2022 г. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД извърши оценка на руските позиции от портфейла на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“), в резултат на която стойността на същите беше определена на нула към настоящия момент. Вземайки предвид ефекта на извършената оценка, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за възстановяване на пълния размер на възнаграждението си за управление на Фонда, в размер на 1,5% годишно, считано от 14.09.2022 г.

Решението е взето с оглед промяната на обстоятелствата, предвид които е определен намаления размер, а именно – извършената оценка на позиции от портфейла на Фонда, върху търговията с които са наложени рестрикции, както и които са допуснати или се търгуват на регулирани пазари, върху сключването на сделки на които, функционирането и достъпа до същите са наложени ограничения.

Решението е взето в контекста на временното спиране на приемането на поръчки за и изпълняването на сделки с дялове на Фонда поради налагането на ограничения върху сключването на сделки на, функционирането и достъпа до регулиран пазар, на който съществена част от активите на Фонда са допуснати или се търгуват, като за посочения период Управляващото дружество не обявява, но изчислява нетна стойност на активите, оповестява месечно индикативна нетна стойност на активите, следи активно пазара, проучва и търси възможности за търгуване с активите на Фонда.

Управляващото дружество оставя в сила решението си за пълен отказ от получаването на възнаграждение за маркетингови услуги за Фонда, което по своя преценка може да промени при промяна на обстоятелствата, предвид които е взето.

 

Последни новини