Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

10
юни
2022
#

Карол Капитал намалява размера на възнаграждението си за управление на ДФ „Адванс Източна Европа“

Карол Капитал намалява размера на възнаграждението си за управление на ДФ „Адванс Източна Европа“

Уважаеми инвеститори в ДФ „Адванс Източна Европа“,

Уведомяваме Ви, че УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за намаляване на размера на възнаграждението си за управление на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“) от 1,5% на 0,9% годишно, считано от 10.06.2022 г. – датата на влизане в сила на изменения в Правилата на Фонда, включително да се откаже изцяло от получаването на възнаграждение за маркетингови услуги за Фонда.

Решението е взето в контекста на временното спиране на приемането на поръчки за и изпълняването на сделки с дялове на Фонда поради налагането на ограничения върху сключването на сделки, функционирането и достъпа до регулиран пазар, на който съществена част от активите на Фонда са допуснати или се търгуват, като за посочения период. Управляващото дружество не обявява, но изчислява нетна стойност на активите, оповестява месечно индикативна нетна стойност на активите, следи активно пазара, проучва и търси възможности за търгуване с активите на Фонда. Решението е взето с оглед защита интересите на притежателите на дялове на Фонда и при отчитане както на относителния дял от портфейла на Фонда на активите, върху търговията с които съществуват ограничения, така и продължителността на периода на наложените ограничения.

Управляващото дружество по своя преценка може да промени размера на намаленото възнаграждение или да възстанови начисляването в пълен размер при промяна на обстоятелствата,  предвид които е определен намаления размер.

Последни новини