27
април
2022
#

Покана по чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, което организира и управлява НДФ „Адванс Алтернативен Фонд“, уведомява инвеститорите във връзка с проведената подписка

УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 131134055, което съгласно Решение на Комисия за финансов надзор № 225 – НИФ от 29.03.2022 г. организира и управлява национален договорен фонд от затворен тип (НДФ) „Адванс Алтернативен Фонд“, БУЛСТАТ 180721248, със седалище и адрес на управление: Република България, град София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, адрес за кореспонденция, администрация и обслужване на инвеститори: град София 1164, район „Лозенец“, ул. „Златовръх“ № 1, във връзка с чл. 89м, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява лицата, които са записали дялове от емисията за първично публично предлагане на дялове за първоначално набиране на капитала на Фонда, ISIN код BG9000007229, за неуспешността на емисията и обявява условията и реда за връщане на набраните суми:

Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат връщани на инвеститорите в срок от един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК, извършено с днешна дата, чрез превод по посочената от тях в заявката за записване на дялове банкова сметка. За извършването на банковия превод не е необходимо представяне на допълнителни документи или изрично изявление за връщане на внесените суми от страна на записалите дялове лица. Разпореждането с върнатата по съответната банкова сметка сума се извършва в съответствие с вътрешните правила и процедури на банката, при която е сметката. Няма краен срок за възстановяване на паричните средства – в случай на неполучаване, те се съхраняват от управляващото дружество и няма давностен срок за получаването им.

Последни новини