Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

25
февруари
2022
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Източна Европа

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ФОНД АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управлявания от него договорен фонд „Адванс Източна Европа“, тъй като сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на фонда са допуснати или се търгуват, въпреки че формално е отворен, реалното функциониране е спряно и/или възпрепятствано поради липса на инфраструктурен достъп до последния, както и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка, от 28.02.2022г. до възстановяване нормалното функциониране на пазарната инфраструктура, включително борсова търговия, осъществяването на брокерски сделки и сетълмент, както и предоставянето на попечителски услуги. За посочения период Управляващото дружество няма да изчислява и обявява нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване.

Последни новини