Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

10
април
2020
#

Уведомление за обявяване на финансовите отчети на УД Карол Капитал Мениджмънт

Уведомление за обявяване на финансовите отчети на УД Карол Капитал Мениджмънт

С настоящото във връзка с приложението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.), обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник в частта за удължаване на сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми и съобщение, публикувано на официалния сайт на Комисия за финансов надзор на 09.04.2020 г., заявяваме, че Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще представи тримесечния отчет на Дружеството по чл.92 ЗДКИСДПКИ в срок до 24 април 2020 г. Причините за забавянето са в наложените ограничителни мерки във връзка с разпространението на вируса COVID-19 в световен мащаб и забавеното получаване на информация от външни пазари, където дружеството търгува във връзка с осъществяваното доверително управление на портфейли и предвид предстоящите Великденски празници.

Бъдете здрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Последни новини