Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

13
септември
2019
#

ПОКАНА ДО КРЕДИТОРИТЕ НА ДФ „АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД"- в ликвидация

ДФ Адванс Консервативен фонд е организиран и управляван от Управляващо дружество „КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК 131134055.

Уважаеми кредитори,

Уведомяваме Ви, че с Решение на Комисия за финансов надзор № 997-ДФ от 29.08.2019г. е издадено разрешение за прекратяване на Договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд"- в ликвидация съгласно решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество „Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД взето на заседание от 12.08.2019г.

Срокът на ликвидация е определен до 12.12.2019г.

Във връзка с Решение на Комисия за финансов надзор № 997-ДФ от 29.08.2019г. и на основание указания на Комисия за финансов надзор по приложението на чл. 267 от Търговския закон във връзка с чл.107, ал.4 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с настоящето отправям покана до всички кредитори на Договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд" – в ликвидация да предявят вземанията си към Фонда в срок до 25.11.2019 г. включително чрез отправяне на писмено изявление до ликвидатора на Фонда на адрес гр. София 1164, ул. „Златовръх" № 1.

Дължимите парични суми към известните кредитори на Фонда, които не предявят вземанията си в производството по ликвидация, ще бъдат вложени на тяхно име в банка.

Телефон за контакт: 02 4008 396; 02 4008 382.

Последни новини