Schroders повишават прогнозата си за ръст на глобалната икономика на 2,6% (преди 2,3%) за 2016 г. и ръст от 2,8% за 2017 г. (преди 2,6%). За 2018 г. те са дори още по-оптимистични, като очакват ръст от 3%. Повишаването на оценката за 2016 г. се дължи на по-доброто от очакваното покачване на глобалния ръст през третото тримесечие, което продължава и през четвъртото. За 2017 г. е отражение на по-оптимистичните очаквания за ръст при развиващите се пазари (основно базирани на по-оптимистични очаквания за ръст в Китай, отново провокиран от фискални стимули докато перспективите за растеж на Бразилия, Индия и Русия са понижени), Великобритания (която превъзмогва ефекта BREXIT по-добре от очакваното) и САЩ (където ползите от фискалната политика започват да се усещат в края на годината). Нашите партньори очакват инфлацията да достигне до 2,4% през 2017г. от 2% през 2016, основно базирано на ефект предизвикан от цените на петрола в развитите страни. За 2018 г. очакват 2,3%, тъй като инфлационния натиск е основно в САЩ където са по-напред в икономическия цикъл.

Политика на централните банки

Продължава дивергенцията в паричната политика по света, като в САЩ се очаква лихвите да продължат да се покачват, докато в Европа и Япония те по-скоро остават непроменени. От Schroders чакат Федералния резерв на САЩ да продължи с покачването на лихвите, като те да бъдат повишени до 1,25% до края на 2017 г. и до 2,25% до края на 2018 г. Това решение ще е подкрепено от планираната фискалната политика,  която ще е в полза на икономическия ръст и очакванията за нарастваща инфлация. Британскта централна банака (BoE) ще запазят лихвите непроменени, както и политиката си за подкрепяне на икономиката. Европейската централна банка също се предполага да запази лихвите на текущите нива като се запази и текущата програма за изкупуване на активи от 60 млрд. евро месечно до края на 2017 г. В Япония средата е същата, като Bank of Japan също се очаква да задържи лихвите на текущите нива и ще продължи с количествените улеснения. В Китай, PBoC също ще продължи с облекчена парична политика.

Акции

В очакванията си по класове активи, това тримесечие Schroders повишават прогнозите си за акциите до позитивни от неутрални. Според тях вече сме преминали към среда с по-високи инфлационни очаквания и възстановяването на ръста на глобалната икономика и планираните фискални стимули предполагат ръст на приходите на компаниите, особено в по-цикличните сектори от икономиката. Според тях акциите са справедливо оценени.

Япония и Европа без Великобритания

По региони те повишават оценката си за Япония и за Европа от неутрална към позитивна. Schroders виждат позитивни знаци в подобряването на данните за икономиката в Япония и отслабващата йена, които според тях ще доведат до засилване на корпоративните приходи. Очаква се също така и фискални стимули, които допълнително да е в подкрепа на резултатите на компаниите.  Според тях количествените улеснения и гъвкавата паричната политика в Европа ще осигури известна подкрепа за икономиката. Като те виждат и известно подобряване на макро данните в региона. Въпреки че, политическите рискове свързани с предстоящите избори в Германия, Франция и Холандия остават сериозен фактор през 2017 г., те считат че голяма част от тези притеснения вече са отразени в цените.

САЩ, Великобритания и Тихоокеанския регион без Япония

Те запазват неутралната неутрални очакванията си за САЩ, Великобритания и Тихоокеанския регион без Япония. САЩ – пазар с качествени компании, но все пак текущо високо оценени. Според тях въпреки че, очакванията са за ръст на приходите на компаниите, вероятно те ще бъдат под натиск от високия долар, покачващите се лихвени проценти и намален марж на печалбите заради ръста в заплатите. За Великобритания те остават неутрални, като дори покачват очакванията си за ръст в страната. Те  отчитат негативните ефекти на Brexit – слаби бизнес инвестиции, висока инфлация и намаляло потребление, но отбелязват, че все пак спада БВП е по-слаб от предварително прогнозираното. Според тях пазарът на акции във Великобритания е най-атрактивен в сравнение с другите развити страни тъй като той предлага най-висока рискова премия. В очакванията си за Тихоокеанския регион те остават неутрални за Австралия и Хонг-Конг и са негативни за Сингапур, чиято икономика те отчитат като много чувствителна към перспективите за повишаването на лихвените проценти в САЩ и евентуалните промени в глобалната търговия.

Развиващи се пазари

За сравнение те понижават оценката си за развиващите се пазари до неутрална отчитайки перспективите за силен долар и протекционистката политика на администрацията на Тръмп. Въпреки това те отчитат, че акциите на развиващите се пазари са по-подценени в сравнение с акциите на развитите страни и също така повишават очакванията си за ръст на БВП в тези страни.

Облигации

Държавни облигации

Сред държавните облигации от Schroders са негативни за американските, английските и германските ДЦК и са неутрални за японските. За US Treasuries  те подчертават, че те са много чувствителни към покачването на лихвените проценти, което би могло да стане дори още по-агресивно като следствие от предвидените фискални стимули. Неутрални са и за UK Gilts, където централната банка вероятно ще задържи лихвените проценти непроменени и ще продължи с количествените улеснения, но в същото време отчитат риск от повишаване на дългосрочните прогнози за инфлацията предвид силната обезценка на паунда.  Те считат, че цените на германските бундове са екстремни високи, особено сравнено с тези на други развити пазари на държавен дълг. Неутрални са в оценката си за японските държавни облигации и тези на развиващите се държави деноминирани в долари, тъй като цените им вече не са толкава атрактивни. Позитивни са за дълговите инструменти в развиващите се пазари в местна валута, където цените са атрактивни и фундамента продължава да се подобрява. За пример дават Русия и Бразилия, където те отчитат намаляващата инфлация и възможност за допълнително облекчаване на паричната политика или поне не толкова агресивно покачване на лихвите.

Корпоративни облигации

По отношение на пазарите на корпоративни облигации Schroders остават неутрални за високодоходните облигации и са негативни за облигациите с инвестиционен рейтинг.  Те подчертават, че цените и в двата подсектора на фиксираната доходност не са много атрактивни и напомнят, че облигациите с инвестиционен рейтинг са по-чувствителни към промените в лихвените проценти в сравнение с високодоходните. Те са особено негативни за облигациите с инвестиционен рейтинг в САЩ, където фундамента се влошава. По отношение на корпоративните дългови инструменти в Европа са по-малко негативни, въпреки че, според тях те са корелирани с американските, като все пак отчитат, че там има по-ниска чувствителност предвид продължаващата програма за изкупуване на активи от страна на ЕЦБ.

Алтернативни

Остават позитивни за суровините, тъй като забелязват значими корекции в предлагането при някои сектори. Позитивни са за селскостопанските стоки, доколкото според тях бъдещите доставки на някой основни зърнени култури могат да бъдат повлияни от ниските цени на суровините, които оказват финансов натиск върху фермерите. Schroders повишават оценката си до неутрална от негативна за индустриалните метали. Те отчитат, че при сектора на индустриалните метали предлагането е много голямо, но забелязват известно ребалансиране.  Очакват този сектор да се облагодетелства от програмата за инвестиции в инфраструктура в САЩ и стимулите за икономиката в Китай. Предвид средата на покачване на лихвените проценти и силен долар те намаляват оценката си за златото до неутрална от позитивна, но все пак то остава хедж срещу покачващия се политически риск през 2017 г. особено в Европа. От британския асет мениджър остават  неутрални в оценката си за енергийните суровини въпреки споразумението за намаляване на добива от страните от и извън ОПЕК. Въпреки че, динамиката между търсене и редлагане в сектора изглежда по-балансирана те все пак отчитат все още голям излишък в запасите.

Недвижими имоти

Негативни са в очакванията си за перспективите пред сектора на недвижимите имоти във Великобритания, доколкото търсенето на офиси в централен Лондон беше силно ударено от притесненията съпътстващи Brexit. Schroders остават позитивни за сектора в Европа, където те очакват обща възвръщаемост в рамките на 5-7% средно годишно за периода 2017-2020 г.