В началото на всяка година британските партньори на Карол Капитал Мениджмънт от Schroders публикуват прогнозите на анализаторския си екип за глобалните пазари по тримесечия. Основните акценти в прогнозата им за за 2015 г. са:

- Умерено възстановяване на световната икономика с ръст от 2.8%; - Глобалната инфлация ще бъде в рамките на 2.9%; - Акциите остават най-предпочитаният актив за инвестиране през 2015 г, но с дългосрочен потенциал и без очаквания за бърз растеж; - През 2015 г., съществува риск от голяма волатилност на глобалните финансови пазари; - Положителна оценка за американския фондов пазар, неутрална за Европа и Япония. [caption id="attachment_842" align="alignleft" width="300"] Снимка: hereisthecity.com[/caption] Според партньорите ни Schroders, световната икономика все още се бори да се отърси от неразположението от последните три години. Очаквaнията на управляващото дружество са за умерено възстановяване на глобалната икономика през 2015 г. с ръст от 2.8% за годината. Прогнозата за ръста е почти без промяна от последната разглеждана в предходното тримесечие, като низходящите корекции на Еврозоната и нововъзникващите пазари се компенсират с възходящи корекции в САЩ и Япония. По отношение на инфлацията - основните сценарии са по-скоро за дезинфлационна среда и дефлационен натиск в Европа. Очакванията на британската асет мениджмънт компания са за намаляваща инфлация, прогнозата им за глобалната инфлация през 2015 г. е занижена на 2.9% в отговор на по-ниската от очакваното производителност през последните месеци на 2014 г. и падането на цените на суровините. За 2016 г. Schroders не очакват растеж на световната икономика над 2.8%, като основната причина за това ще бъде забавянето на активността в САЩ в отговор на по-високите лихвени проценти и силния долар. Според тях, китайската икономика също ще се забави, докато в Япония и Еврозоната очакванията са за незначителен подем в отговор на по-нататъшни мерки от страна на централните банки и обезценяване на валутата. И през 2015 г. паричната политика на централните банки в големи развити и развиващи се пазари ще остане разнопосочна. Очакванията към Федералния резерв (Fed)  на САЩ са да започне покачването на лихвите още през юни тази година, като идеята е в края на 2015 г. лихвите да са достигнали 1.25%. Предполага се също така, че Английската централна банка (BoE) ще започне политика на нормализиране през ноември. Точно обратното - в Еврозоната и в Япония паричната политика остава гъвкава и се очаква допълнително увеличаване на паричните стимули за икономиката. Централните банки на големите нововъзникващи пазари също ще имат различна политика по отношение на лихвените равнища. Много вероятно е да станем свидетели на покачване на лихвите в Бразилия и Русия и смекчаване на паричната политика в Китай и Индия. Според Schroders, акциите остават най-предпочитаният актив за инвестиране през новата година. Те обаче уточняват, че потенциалът за растеж при този актив текущо е ограничен и към момента цените на акциите изглеждат по-малко атрактивни. Schroders отправят предупреждение към инвеститорите за риска от по-голяма волатилност, задвижвана от нормализирането на макросредата и въздействието от очаквания лихвен процент. В краткосрочен план анализаторите предупреждават, че е възможно пазарните настроения, свързани с драстичния спад в цените на петрола, да имат по-силен ефект върху капиталовите пазари от ефекта на глобалното икономическо развитие. В средносрочен план обаче те вярват, че цените на акциите ще останат добре подкрепяни от провокирания от възстановяването на глобалната икономика ръст на приходите. Американските акции остават основен фаворит на британските ни партньори, доколкото те вярват, че възстановяването на икономиката ще продължи да подпомага компаниите в по нататъшния ръст на приходите, като така ще се осигури буфер срещу показателите за оценка на пазара на акции. Schroders са неутрални в прогнозата си за капиталовия пазар във Великобритания, тъй като той доста изостана в ръста през последната година, поради силната му чувствителност към развиващите се пазари и цените на суровините. Според тях обаче инвеститорите до голяма степен са отчели в цените разочароващите новини, съпътстващи този пазар. Британското дружество запазва неутралната си позиция за пазарите на стария континент, въпреки че европейската икономика продължава да разочарова от гледна точка на икономическо възстановяване и ръст на приходите. Основният плюс са добрите оценъчните нива на акциите и ефектът от политиката на стимулиране, провеждана от ЕЦБ. Въпреки това, цените стават все по-скъпи, в сравнение с историческите средни и съотнесено към други пазари. Същевременно се очаква някои експортно ориентирани сектори да получат подкрепа от по-ниската стойност на европейската валута и ниските цени на горивата. Schroders са понижили очакванията си за Япония до неутрални, тъй като силата на положителния ефект от реформите в страната и разширяването на количествените облекчения вече отслабват. Според икономистите на управляващото дружество, въпреки че перспективата за по-нататъшно облекчаване на политиката остава на масата, Японската централна банка е малко вероятно да действа в тази насока, освен ако растежът значително не разочарова и има пречки пред постигането на целената от правителството инфлация. Анализаторите на Schroders запазват неутралната си позиция по отношение на развиващите се пазари, въпреки атрактивните цени на акциите. Имайки предвид значението на износа за много от развиващите се икономики, перспективите за приходите могат да бъдат ограничени от бавното възстановяване на експортните пазари. Силният долар също е пречка за растежа на нововъзникващите пазари на акции. Очакванията за икономическия ръст са да остане в застой, но остава перспективата за продължаване на политиката за стимулиране в някои страни, което би подпомогнало намаляването на спада в развиващия се свят. От британското управляващо дружество са умерени и в прогнозата и очакванията си за развитието при глобалните правителствени облигации, като са намалили прогнозата си от позитивна до неутрална. Те очакват възстановяването на световната икономика в крайна сметка да окаже натиск за повишаване на доходностите при този актив, въпреки че облигациите може да продължат да получават подкрепа от текущите мерки за облекчаване на паричната политика от страна на Европейската и Японската централни банки. Анализаторите са неутрални за ценните книжа на САЩ, Великобритания и японските държавни облигации, но са позитивни за германските бундове. От Schroders са негативни за високодоходните облигации и за американските корпоративни облигации, но остават с положителна нагласа за корпоративния дълг в Европа, заради очакваните количествени облекчения в региона и програмата за закупуването на висококачествени корпоративни облигации. Schroders нямат предпочитания и към суровините. Те остават негативни за индустриалните метали, но виждат краткосрочен потенциал за ръст при този ресурс, предвид политиката на подкрепа от страна на китайските власти. Според анализаторите на асет мениджмънт компанията, краткосрочно цените на енергийните суровини остават слаби, но също така вярват, че те са достигнали нива, при които вероятно ще се постигне баланс между търсенето и предлагането и в средносрочен план това ще даде позитивно отражение в цените. Очакванията на нашите партньори са да няма съществени изменения в стойностите на селскостопанските суровини, но са занижили оценката си за благородните метали до негативна, като се има предвид перспективата за по-високи реални лихвени проценти и силния долар. От Schroders са позитивни в прогнозите и очакванията си за представянето на сектора недвижими имоти, като виждат добри перспективи за положителна доходност на пазара в Европа и в частност във Великобритания.