Отново дойде време да погледнем инвестиционните си портфейли и да помислим къде да вложим парите си през новата 2016. В началото на всяка година ние от Карол Капитал Мениджмънт и нашите партньори Schroders искаме да фокусираме вниманието ви върху няколко интересни инвестиционни решения, които ви представяме на база очакванията ни за глобалната икономика и анализите и прогнозите ни за предстоящата година.

 Фондовете, на които сме се спрели, наричаме „фокус фондове”. Фондовете на фокус се избират на база текущата пазрна среда, глобалната икономическа и политическа обстановка. Това са фондове, които считаме за перспективни, и очакваме да покажат добри резултати през годината. За 2016 гoдина ние виждаме по-голям потенциал при по-рисковите активи. Според нас, акциите отново ще бъдат по-силни от облигациите. Икономиките на развитите страни и респективно капиталовите пазари там ще се представят по-добре от развиващите се страни. При нововъзникващите пазари все още има множество рискове, свързани със слабия ръст на БВП, скъпия долар и ниските цени на суровините, които ще продължат да оказват негативно влияние на ръста на фондовите индекси в тези страни. При развитите икономики  продпочитанията ни са насочени към акциите от стария континент, където виждаме подцененост и по-голям потенциал за растеж, сравнено с фондовите пазари в САЩ. Експанзионистичната политика в Европа, както и ниските цени на петрола и слабото евро ще продължат да подкрепят приходите на компаниите в тази част на света. Позитивни остават и очакванията ни за фондовия пазар в Япония, където също продължават фоксираните усилия на правителството да съживи икономиката и се запазват паричните стимули. В списъка по-долу ще намирите и фондовете за европейски и японски акции, които заслужават сериозно внимание. Имайки предвид множеството рискове, свързани с различията в лихвена политика, по-бавния от очакваното ръст на световната икономика, все още ниската инфлация, скъпия долар, геополитическите проблеми и забавянето на ръста в Китай, ние продължаваме да препоръчваме активно управляваните фондове в различни видове активи да бъдат част от портфейлите и през 2016 г. Тези схеми за инвестиране отчитат текущите проблеми на пазарите и структурират портфейла така, че да е инвестиран при най-добро съотношение между риск и възвръщаемост, като дават възможност за печалби и при неблагоприятна пазарна среда. Освен това инвестицията в различни видове активи намалява общия риск за портфейла. Стратегиите на фондовете са сравнително гъвкави и отчитат все още съществуващото напрежение на пазарите. Предлагаме ви да разгледате три multi-asset фонда на Schroders, всеки от които с различна стратегия и риск. Отчитайки динамично променящи се тенденции и настроения на пазарите и нарасналата волатилност в цените на финансовите активи през последните месеци, бихме ви препоръчали също така да инвестирате парите си поетапно, на регулярни периоди от време и равни вноски. Това до голяма степен ще ви предпази от краткосрочните негативни движения на финансовите пазари. За нискорисковите инвеститори, според нас, е по-правилно в момента да не се ограничават само около един вид облигации и да инвестират в различните сектори на инструментите с фиксирана доходност – правителствени облигации, правителствени агенции, такива с плаваща и променлива лихва, корпоративни облигации и др. Активното управление на този актив и гъвкавата стратегия отново са препоръчителни, тъй като пазарите на облигации продължават да бъдат сериозно предизвикателство за инвеститорите. Дългогодишният ръст на цените на облигациите доведе до надцененост при някои облигационни емисии и това прави потенциала за ръст на цените при този актив силно ограничен. Промяната в паричната политика на Федералния резерв на САЩ и решението за преминаване към цикъл на покачване на лихвените проценти също ще оказва натиск върху цените на активите с фиксирана доходност през 2016 г. Според нас, в момента корпоративните облигации са позиционирани по-добре и предлагат по-голям потенциал за растеж, в сравнение с държавните ценни книжа. Причините, поради които препоръчваме фокуса в портфейла да падне именно върху корпоративните облигации, са следните: (1)по малка обвързаност на корпоративните облигации с промяната в лихвените равнища; (2)надцененост на държавните ценни книжа и рекордно ниски доходности, което предполага ограничен потенциал за ръст в цените; (3)предпочитаме корпоративните облигации с инвестиционен рейтинг в Европа, поради по-ранния етап на кредитния цикъл там и по-ниските нива на финансов ливъридж;(4)липсата на ликвидност в този сегмент също се очаква да е в подкрепа на цените на корпоративните облигации; (5)високодоходните облигации са още по-малко зависими от лихвите, предпочитаме американските високодоходни облигации пред европейските, поради текущо по-добрите ценови нива; (6)глобалните конвертируеми облигации също са добре позиционирани, тъй като дават премия при ръст на пазарите на акции при ограничен риск от загуби; Секторът на недвижимите имоти, според нас, продължава да има добри шансове за позитивно представяне през 2016 г. Този актив предлага много добра диверсификация на инвестиционния портфейл и е добре част от нашите спестявания да бъдат инвестирани в него. Ето и конкретните фокус фондове:   Нисък риск*Schroder ISF EURO Bond - различни сектори на фиксираната доходност *Schroder ISF EURO Corporate Bondденоминирани в евро корпоративни облигации *Schroder ISF Global Convertible Bondконвертируеми облигации глобално   Фондове инвестиращи в различни видове активи*Schroder ISF Global Diversified Growth- различни видове активи, умерен до висок риск *Schroder ISF Global Dynamic Balanced  - различни видове активи, умерен риск *Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation  - различни видове активи, умерен до висок риск   Висок риск*Schroder ISF QEP Global Quality -  акции глобално *Schroder ISF European Opportunities  акции Европа *Schroder ISF Japanese Opportunitiesакции Япония *Schroder ISF Global Property Securitiesакции сектор недвижими имоти   *Името на фонда е линк на който ако кликнете ще посетите страницата с информация за съответния фонд.  А какво се случи с фокус фондовете през 2015 година?   В началото на 2015 г.  решихме да ви представим няколко фонда от широката палитра на Schroders, които имат различен фокус като класове активи и влизат в различни рискови категории. При високия риск очакванията ни за силно представяне на фондовите пазари в Япония и Европа се оправдаха напълно. Именно фондовете, които ви предложихме, фокусирани в тези страни, се представиха най-силно и бяха най-печеливши през изминалата година, като  Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc качи с 13,39%, а  Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc с 16,62%. Силният ръст на акциите в Китай от началото на годината беше осуетен от сериозното забавяне на растежа на китайската икономика. Проблемите в развиващата се страна предизвикаха засилване на страховете за забавяне на световния икономически ръст и провокираха сериозни разпродажби на активите в региона. Това, от своя страна, както и силния долар, дадоха допълнително негативно отражение върху представянето на развиващите се пазари, които бяха сред най-слабо представилите се активи за годината. Това е и причината за по-неубедителното представяне на фондовете, инвестиращи в азиатския регион, които влизаха в нашия списък с фондове за 2015 г. Пазарите на облигации също бяха под натиск през годината, като волатилността при този актив се покачи значително и предизвика доста стрес на любителите на инструментите с фиксирана доходност. Засилената волатилност през годината и липсата на стабилна позитивна тенденция при повечето финансови активи попречиха и на фондовете, инвестиращи в различни класове активи, да се представят убедително, като предложените от нас фондове също завършиха периода на минус.

ФондДоходност 2015 г.
Нискорискови фондове
Schroder ISF Global Conservative EUR A1 Acc-2,72%
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc-4,21%
Балансиран риск
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc-1,76%
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Acc-4,06%
Schroder ISF Global Multi-Asset Allocation EUR Hedged A1 Acc-3,07%
Висок риск
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc16,62%
Schroder ISF Japanese Opportunities EUR Hedged A1 Acc13,39%
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc5,99%
Schroder ISF Indian Equity USD A1 Acc-3,60%
Schroder ISF China Opportunities USD A1 Acc-3,03%
Schroder ISF Global Property Securities EUR Hedged A1 Acc-1,83%