Ето, че отново дойде време да помислим дали е необходимо да преструктурираме портфейлите си и да решим къде да вложим парите си през 2015 г. На база очакванията ни за глобалната икономика, анализите и прогнозите ни, ние от Карол Капитал Мениджмънт и нашите партньори Schroders искаме да фокусираме вниманието ви върху няколко интересни инвестиционни решения.

В началото на всяка година ви предлагаме да разгледате няколко фонда от палитрата на Schroders, която се предлага в България. Ние наричаме тези фондове „фокус фондове”. Фондовете на фокус се избират на база текущата пазарна среда, глобалната икономическа и политическа обстановка. Това са фондове, които считаме за перспективни и за които очакваме да покажат добри резултати през годината. За 2015 г. предлагаме да се насочите основно към фондове, които са активно управлявани, имат гъвкави стратегии и инвестират в различни видове активи. Предвид все още нестабилната и несигурна ситуация в глобалната икономика, видимо нарастващата волатилност на финансовите пазари през последните месеци и моментната надцененост при основните пазари на акции, ние очакваме риска на глобалните пазари през 2015 г. да нарасне. Силното поскъпване на пазара на акции започнало през 2009 г. направи цените на акциите на някои от пазарите доста скъпи. Това предполага необходимостта от корекции в ценовите равнища. При инструментите с фиксирана доходност рисковете от корекция също нарастват. Доходностите на държавните облигациите на развитите икономики са на рекордно ниски нива, което предполага много ниска възвращаемост при висок риск. Очакваното покачване на лихвите в САЩ ще има негативен ефект върху цените на инструментите с фиксирана доходност. За да можете да избегнете евентуални сътресения на пазарите и да се възползвате от потенциала за ръст където го има, ние ви препоръчваме инвестиции във фондове, които са активно управлявани. Тези схеми за инвестиране отчитат текущите рискове на пазарите и структурират портфейла така, че да е инвестиран при най-добро съотношение между риск и възвращаемост, като дават възможност за печалби и при неблагоприятна пазарна среда. Предлагаме на вашето внимание четири multi-asset фонда с различна стратегия и риск. Тези фондове ви дават възможност да се възползвате от потенциала на различните активи, а не само на пазарите на акции. Освен това, инвестицията в различни видове активи намалява общия риск за портфейла. Стратегиите на фондовете са сравнително гъвкави и отчитат все още съществуващите пазарни рискове. За още по-консервативните инвеститори предлагаме два фонда прилагащи дефанзивна/защитаваща капитала стратегия. Единият е фонд, който основно инвестира в инструменти с фиксирана доходност, а другият инвестира в различни видове активи, но при по-нисък риск. И двата фонда имат активна и гъвкава стратегия, която считаме за подходяща при настоящата пазарна среда. Друг актив, който би могъл да донесе добра възвръщаемост на инвеститорите през 2015 г. са недвижимите имоти. През ноември миналата година S&P Dow Jones Indices и MSCI Indices – два от най-големите създатели на индекси и бенчмаркове за борсово търгуваните фондове (ETFs) съобщиха, че фондовете инвестиращи в недвижими имоти ще бъдат отделени вече в отделен 11 сектор съгласно Глобалният стандарт за класификация на секторите (Global Industry Classification Standard (GICS)). Отделянето на фондовете инвестиращи в недвижими имоти като отделен сектор от финансовия има редица ползи и ще предизвика осезаеми парични потоци към сектора от страна на професионалните инвеститори. Въпреки рисковете които предвиждаме за пазарите през годината, ние виждаме и потенциал за ръст при някои региони. Очакваме отделни пазари от азиатския регион да се представят по-добре в сравнителен план и да предоставят потенциал за инвеститорите, но трябва много внимателно да се селектират позициите.  За тези от вас които са склонни да поемат по-висок риск бихме ви предложили да обмислите инвестиция на капиталовите пазари в Индия и Япония. Според нас, провежданата в двете страни правителствена политика на стимулиране на икономиката и структурните реформи ще подкрепят пазарите на акции и ще им дадат известно сравнително предимство през 2015 г. Позитивни сме и в очакванията си за фондовия пазар в Китай, където също се взимат мерки за стабилизиране на икономиката, като ръстът на брутния вътрешен продукт вероятно ще се установи на около 7%. Очакваме също ниските цени на петрола допълнително да подкрепят икономическия растеж в страната. Ето и конкретните фокус фондове: *Името на фонда е линк, на който ако кликнете ще посетите страницата с информация за съответния фонд.   Нисък риск

Балансирани, умерен риск

Висок риск

Фокус фондовете през 2014 г. В началото на 2014 г. фокусирахме вашето внимание върху пет фонда на Schroders, три от които бяха с фокус в акции и два, инвестиращи в различни видове активи. Единият от фондовете в акции инвестира глобално, а останалите два са с фокус европейски акции. През 2014 г. имахме позитивни очаквания за капиталовите пазари и те се оправдаха. И петте фонда реализираха позитивна възвръщаемост. Най-силно представилият се през годината фонд на фокус беше Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc, който инвестира глобално в акции и отчете доходност от 18,30% за изминалата година.  Последиците от кризата продължиха да тежат на пазарите от стария континент и европейските индекси изостанаха в покачването през последните 12 месеца. Това е и причината фондовете, които ви предложихме в европейски акции, да се представят по-слабо (постигнаха доходност от около едва 3% за периода), в сравнение с инвестиращите глобално и в частност - в американски акции. Добра годишна възвръщаемост спрямо риска предложиха и избраните от нас фондове, инвестиращи в различни видове активи - Schroder ISF Global Dynamic Balanced и Schroder ISF Global Diversified Growth, чиято годишна възвръщаемост надхвърли 5%.

Фонд

Доходност 2014 г.
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc18.30%
Schroder ISF Global Diversified Growth EUR A1 Acc5.40%
Schroder ISF Global Dynamic Balanced EUR A1 Acc5.23%
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc3.32%
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc2.86%