Видове фондове

На тази страница бихте могли да намерите полезна информация относно трите основни вида фондове. Ще разберете повече за техните основни характеристики и разновидности, за специфичните им особености, за причините за инвестиране в подобни инструменти и най-съществените им прилики и разлики.

1.Взаимни фондове

Какво представляват те, как те могат да ви помогнат за реализирането на вашия финансов план, какви са различните видове? Прочетете повече в специално отделената секция на за взаимни фондове на този сайт.

2.Хедж фондове

Те притежават някои общи черти с взаимните, но същевременно имат далеч по-голям брой различия от тях.

 • Какво представляват?

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

 • Какво трябва да имаме предвид, когато инвестираме?

Инвестицията в тях е неликвидна, като обикновено минималното изискване за нея е средствата да се инвестират за минимум една година. Управляват се от много опитни професионалисти, които се стремят да постигнат абсолютна доходност. Най-често обявяват един път месечно стойността на управляваният от тях портфейл. Хедж фондоветеизползват често голям ливъридж, който варира в рамките на месеца. Това оказва голямо влияние върху доходността и риска на фонда.

 • Какви са особеностите при инвестиция в хедж фонд?

Най-важната особеност е, че те не са регулирани. Те нямат задължение нито да декларират своите позиции пред обществеността, нито пред някой от регулаторите. Това може би е и основната причина, поради която подобна инвестиция се счита за по-рискова, отколкото при традиционните взаимни фондове. От друга страна, това дава далеч по-голяма гъвкавост, защото им позволява да инвестират в активи, които са извън обсега на взаимните фондове. По този начин те могат да се защитят от негативни тенденции и да управляват по-добре инвестиционния си риск. Инвестициите в хедж фондовете са изложени на следните видове риск - инвестиционен, операционен и риск от злоупотреба.

 • Какви са основните видове спрямо стратегията, която следват?
 1. Дълги, къси - най-големи според размера на активите, те инвестират в обикновени акции, използвайки дълги или къси позиции, с използването на ливъридж.
 2. Неутрални спрямо пазара - те се стремят да защитят инвеститора от големи движения на пазара. Използват много деривати, като също ползват къси и дълги позиции, които взаимно се нетират. Целта е да се постиге нулева експозиция към пазара като цяло.
 3. Глобални (макро) - директно залагат на дадена посока на пазара, валута или лихвен процент. Използват голям ливъридж и разчитат предимно на деривати;
 4. Фондове, движени от събития - търсят уникални пазарни ситуации и се стремят да извлекат максимална полза от тях. Пример може да бъде инвестицията в компании цел на придобиване или сливане.
 5. Арбитражни - търсещи възможности за печалба от неефективността на пазара и изкривявания в цените на различни типове инструменти да даден актив.

3.Борсово търгувани фондове

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

 • Какво представляват?

Инструменти, които имат за цел да следват в максимална степен движението на даден индекс или актив. Комбинират гъвкавостта и простотата на търговията с отделни акции и предимствата, които предлагат взаимните фондове по отношение на диверсификация на инвестиционния портфейл. Търгуват се както акциите и могат да бъдат купувани и продавани по време на ежедневната борсова търговия.

 • Основни фактори, които да имаме предвид при инвестиране
 1. Кога е създаден и пуснат за търговия на вторичен пазар борсово търгуваният фонд?
 2. Какъв е размерът на активите?
 3. Какъв е размерът на дневния обем на търговия?
 4. Какъв индекс следва борсово търгуваният фонд и каква е конструкцията на самия индекс?
 5. Колко стриктно борсово търгуваният фонд следва промяната в стойността на индекса или цената на актива в исторически план?
 6. Отговаря ли борсово търгуваният фонд на преследваната от инвеститора инвестиционна стратегия?
 • Какви са видовете борсово търгувани фондове?
 1. Следващи индекси в акции (регионални индекси, индекси на държави, секторни индекси);
 2. Следващи индекси върху инструменти с фиксирана доходност (облигации);
 3. Следващи изменението на цената на суровините;
 4. Следващи движението на двойка валути или на една валута спрямо кошница от валути;
 5. Стратегически борсово търгувани фондове (дивидентна доходност, подценени акции, растящи компании, малка и голяма пазарна капитализация);
 6. Активно управлявани борсово търгувани фондове;
 • Разлики с взаимните фондове
 1. При взаимните фондове акциите се продават и изкупуват обратно на гише при техния издател. Търговията с акциите на борсово търгуваните фондове се осъществява на вторичен пазар. Обратно изкупуване на гише на акциите се прави само за големи пакети - най-често от минимум 50 000 акции и се практикува от институционални инвеститори.
 2. Борсово търгуваните фондове са предимно пасивно управлявани фондове. Основната им цел е не да постигнат доходност, по-добра от пазара, както е при взаимните фондове, а да репликират индекса или актива, чиято цена следват.
 3. Приходите от дивиденти не се реинвестират автоматично, а отиват по сметка на клиента, който по собствено желание би могъл да увеличи позицията си в съответния борсово търгуван фонд.
 4. При пускането на поръчка за покупка или продажба на акциите на взаимен фонд - инвеститорът ги купува на цена, която се калкулира при следващото изчисляване на нетната стойност на активите. Покупката на акции на борсово търгуванитефондове се реализира по текуща пазарна цена.
 • Прилики с взаимните фондове
 1. И те са портфейли от финансови активи  като акции, облигации, деривати. Участието на инвеститора е пропорционално на инвестираната от него сума.
 2. Структурират се обикновено като инвестиционни компании от отворен тип и са регулирани от същата нормативна уредба, която регулира и взаимните фондове.
 3. Също както и взаимните фондове борсово търгуваните такива са задължени да изчисляват и публикуват нетна стойност на активите на портфейла от активи в края на всеки работен ден.
 • Какви са предимствата?
 1. Издават се и се управляват от най-авторитетните и най-големите инвестиционни компании.
 2. Възможност с една единствена транзакция да се изтъргува портфейл от активи.
 3. Инвеститорът се възползва от перспективите на отделен пазар или регион, като се спестяват множество усилия за подбора на активи, структурирането и управлението на портфейл.
 4. Избягва се рискът от инвестицията в акциите на отделната компания.
 5. Много добро решение за инвестиции в региони и страни, където има проблеми с ликвидността.
 6. Много лесен и удобен начин да се възползваме от движенията в цените на ресурсите (без да е необходимо да се закупува физическия актив или да се търгуват сложни и високо рискови инструменти).
 7. Ниски разходи за управление на портфейла поради пасивната структура.
 8. Чрез тях се осъществява бързо и лесно преструктуриране на портфейла.
 9. Прозрачност на инвестиционния портфейл - борсово търгуваните фондове са задължени да публикуват информация за структурата на инвестиционния портфейл  всеки ден.

 

 

 

 

Хедж фонд 1 алтернативна инвестиция

 

Хедж фондовете притежават някои общи черти с взаимните такива, но същевременно имат далеч по-голям брой различия с тях.

Какво представляват хедж фондовете?

Те спадат към т.н. алтернативни инвестиции. Предназначени са за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума, за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.
Целта на хедж фондовете е да се сдобият с възвръщаемост, която е независима от пазарните индекси. Самите хедж фондове използват разнообразие от техники, с цел да калкулират риска.

Хедж фондовете водят началото си от 1949 г., когато е основан първият такъв фонд от Алфред Уинслоу Джоунс. Целта му е била хеджиране на риска от загуба при закупуване на акции.

Какво трябва да имаме предвид когато инвестираме в хедж фондове?

Инвестицията в тях е неликвидна, като обикновено минималното изискване за нея е средствата да се инвестират за минимум една година. Паричните средства в хедж фондове се управляват от много опитни професионалисти, които се стремят да постигнат абсолютна доходност. Най-често обявяват един път месечно стойността на управлявания от тях портфейл. Хедж фондовете използват често голям ливъридж, който варира в рамките на месеца. Това оказва голямо влияние върху доходността и риска на хедж фонда.

 

Хедж фонд 2 алтернативна инвестиция

 

Какви са особеностите при инвестиция в хедж фонд?

Най-важната особеност е, че хедж фондовете не са регулирани. Те нямат задължение нито да декларират своите позиции пред обществеността, нито пред някой от регулаторите. Това може би е и основната причина, поради която инвестицията в тях се счита за по-рискова, отколкото при традиционните взаимни такива. От друга страна, това дава далеч по-голяма гъвкавост, защото позволява на хедж фондовете да инвестират в активи, които са извън обсега на взаимните такива. По този начин те могат да се защитят от негативни тенденции и да управляват по-добре инвестиционния си риск.

Кои са предимствата на хедж фондовете?

Основните им предимства произлизат от различния начин, по който се плаща на техните мениджъри, от многообразието на финансовите инструменти, в които може да се инвестира, и липсата на финансова регулация.

Хедж фондовете привличат много инвеститори, които ги предпочитат пред взаимните такива, при които се плащат такси, без значение представянето им. Освен това, благодарение на структурата на възнагражденията в хедж фонда, мениджърите получават своя процент от възвръщаемостта на самата инвестиция. Което от своя страна е стимул и за постигане на по-високи резултати и гарантира еднопосочност на интересите на мениджърите и инвеститорите.

Самите мениджъри се специализират в използването на фючърсни договори, опции и обезпечени дългови облигации. Дериватите позволяват на мениджърите на хедж фондовете, да печелят, дори когато фондовият пазар бележи спад.
В хедж фондовете възвръщаемостта на инвестициите може да е по-висока от инвестицията в традиционни такива, особено в периоди на икономически спад.

Хедж фонд 3 алтернативна инвестиция

 

Какви са основните видове хедж фондове спрямо стратегията която следват?

Дълги, къси - най-големи според размера на активите. Инвестират в обикновени акции, използвайки дълги или къси позиции, с използването на ливъридж.

Неутрални спрямо пазара – те се стремят да защитят инвеститора от големи движения на пазара. Използват много деривати, като също ползват къси и дълги позиции, които взаимно се нетират. Целта на хедж фонда е да се постигне нулева експозиция към пазара като цяло.

Глобални (макро) – директно залагат на дадена посока на пазара, валута или лихвен процент. Използват голям ливъридж и разчитат предимно на деривати.

Хедж фондове, движени от събития – търсят уникални пазарни ситуации и се стремят да извлекат максимална полза от тях. Пример може да бъде инвестицията в компании, които са цел на придобиване или сливане.

Арбитражни хедж фондове - търсещи възможности за печалба от неефективността на пазара и изкривявания в цените на различни типове инструменти да даден актив.


За да научите повече за инвестициите в хедж фондове, както и за всички предимства и възможности, които ви носят те, свържете се с консултантите на Карол Капитал Мениджмънт.

Какво представляват хедж фондовете?

Какво трябва да имаме предвид когато инвестираме в хедж фондове?

Какви са особеностите при инвестиция в хедж фонд?

Кои са предимствата на хедж фондовете?

Какви са основните видове хедж фондове спрямо стратегията която следват?