Адванс Консервативен Фонд

Описание

ДФ Адванс Консервативен Фонд е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира основно в нискорискови и бързоликвидни активи - депозити, краткосрочни дългови ценни книжа, облигации и репо-сделки, като делът на акциите в портфейла на фонда е минимален. Целта на фонда е да се съхрани и увеличи реалната стойност на вложените средства при ниско ниво на риск.

Инвестиционна стратегия

Стратегията на ДФ Адванс Консервативен Фонд включва активно управление на разнообразен портфейл от преобладаващо нискорискови инструменти и постигане на устойчив, оптимален ръст посредством стабилен лихвен и капиталов доход при ограничаване на риска.

НСА на дял 19.10.2017

Повече

Актуален портфейл на фонда

Повече

Профил на риска и на доходността

Повече  

За фонда Цени към 19.10.2017 Доходност Разходи и комисионни
Тип фонд: Отворен UCITS НСА/дял: 1,0150 1 месец: 0.18% покупка - виж схемата
Фокус: България / Консервативен до 50 000 евро: 1,0150 6 месеца: 0.80% обратно изкупуване: 0.15%
Страна на регистрация: България от 50 000.01 до 250 000 евро: 1,0150 1 г.: -1.34% такса за управление: 0.85%
ISIN: BG9000002121 от 250 000.01 до 500 000 евро: 1,0150 Oт началото на годината: 0.62%  
Валута: EUR над 500 000 евро: 1,0150 3 г.: -10.32%  
Дата на публично предлагане: 30.07.2012 г. Цена на обратно изкупуване: 1,0135 Oт начало на публично предлагане: 1.50%  
Минимална инвестиция: 1 дял Размер на фонда: 452 298,13 Стандартно отклонение*: N/A  

Данните за доходността представят възвръщаемостта за минали периоди и не са гаранция за бъдещи резултати. Текущото представяне на фонда може да се различава от посочените цифри. Възвръщаемостта от инвестицията и инвестираната сума ще се пременят с измененията на финансовите пазари, като това зависи от пазарната среда. Вие може да реализирате печалба или загуба в момента на продажбата на акциите на фонда.

Предупреждение за риска

Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.

Портфейлен мениджър

Адванс Консервативен Фонд е отлична алтернатива на банковите депозити и представлява оптимална комбинация от стабилна доходност и нисък риск. Той е лесен начин да спестявате и едновременно с това да разполагате с парите си, без да се ограничавате от срокове и падежи, без да губите натрупаната доходност и без да дължите данъци върху тази доходност.

 

Камелия Димитрова

Портфейлен мениджър на ДФ “Адванс Консервативен Фонд”

Прочетете повече

Видео

Във видеото ще научите какви са целите, стратегията и модела на фонда.

 
 

Вижте всички видеа